Polnisch

 
     
  Mitteldeutsche Produktenbörse (Srodkowoniemiecka Gielda Produktów) wita serdecznie zaklady rolnicze, przedsiebiorstwa zajmujace sie handlem artykulami rolnymi oraz zaklady przetwórcze dzialajace w krajach bedacych nowymi czlonkami Unii Europejskiej, a przede wszystkim w krajach sasiednich: w Polsce i Czechach.

Serdecznie witamy na Mitteldeutsche Produktenbörse e.V. (Srodkowoniemieckiej Gieldzie Produktów Stowarzyszenie Zarejestrowane)

Mitteldeutsche Produktenbörse e. V. jest przedstawicielem interesów wszystkich producentów, handlowców i przetwórców

zboza,
nasion oleistych,
roslin straczkowych,
produktów przemyslu mlynarskiego,
nasion,
ziemniaków, jak równiez
podmiotów zajmujacych sie handlem olejem opalowym oraz
przedsiebiorstw handlujacych skladnikami pasz

na terenie srodkowych Niemiec (Berlin, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt, Saksonia, Turyngia).

Sad Polubowny gieldy Mitteldeutsche Produktenbörse e.V. rozstrzyga kwestie sporne pomiedzy stronami oraz rozpatruje wszystkie sprawy w zakresie nasiennictwa.

Zapraszam serdecznie do zapoznania sie z nasza oferta na naszych stronach internetowych oraz skorzystania z naszego bogatego wyboru uslug.

Martina Lassotta

Zarzad Mitteldeutsche Produktenbörse e.V.
______________________________________________________________________

Statut Srodkowoniemieckiej Gieldy Towarowej stowarzyszenie zarejestrowane
(Stan prawny z dnia 07.03.2002r.)

I. Nazwa, siedziba i rok obrachunkowy.

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwe "Srodkowoniemiecka Gielda Towarowa, stowarzyszenie zarejestrowane" i ma swa siedzibe w Dreznie. Zarejestrowane jest w rejestrze stowarzyszen.
2. Rok obrachunkowy pokrywa sie z rokiem kalendarzowym.

II. Cele stowarzyszenia

§ 2
1. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie wspólnych interesów podmiotów zajmujacych sie handlem produktami rolnymi i spozywczymi, jak równiez handlem kazdymi innymi produktami.
Celowi temu sluza wszelkie czynnosci majace na celu spopularyzowanie etycznych zasad specyficznych dla tego zawodu, w szczególnosci celem wprowadzania zasad uczciwej konkurencji, dzialania majace na celu wprawadzanie przejrzystosci rynku, wspólnych zwyczajów i warunków handlowych, jak równiez dzialania polegajace na prowadzeniu profesjonalnych porad dla swoich czlonków i stwarzania mozliwosci dalszego ksztalcenia.

2. Stowarzyszenie jest podmiotem odpowiedzialnym w stosunku do Srodkowoniemieckiej Gieldy Towarowej. Odbywajace sie pare razy do roku spotkania gieldowe sluza nawiazywaniu i poglebianiu kontaktów handlowych w zakresie produktów rolnych i ich pochodnych, spotkania takie sa miejscem wyrazania i wymiany pogladów dotyczacych rynku.
Poprzez dzialalnosc stowarzyszenia, w szczególnosci w drodze skladania wniosków i opinii do odpowiednich urzedów, Stowarzyszenie broni i reprezentuje wspólne interesy branzy.

3. Bezinteresowna dzialalnosc stowarzyszenia sluzy wylacznie i bezposrednio dobru powszechnemu podmiotów dzialajacym w branzy handlu produktami rolnymi. Srodki finansowe moga byc przeznaczane wylacznie na cele zgodne ze statutem stowarzyszenia; przysporzenia majatkowe na rzecz czlonków nie sa dozwolone.

Prowadzenie dzialalalnosci gospodarczej jest wykluczone.

III. Czlonkowstwo

§ 3
Warunki ogólne

1. Czlonkami stowarzyszenia moga zostac te podmioty fizyczne i prawne oraz spólki, których zakres prowadzonej dzialalnosci gospodarczej pozostaje w zwiazku z celami stowarzyszenia.

2. Uchwala Zarzadu moga zostac dopuszczone do czlonkostwa w stowarzyszeniu równiez inne osoby lub organizacje, jak równiez zwiazki.

3 Osoby szczególnie zasluzone dla stowarzyszenia moga zostac uznane przez Zarzad za czlonków honorowych. Osobom takim przysluguja te same prawa, jak zwyklym czlonkom stowarzyszenia, a ponadto zwolnione sa od obowiazku placenia skladek, o ile nie sa juz zwyklymi czlonkami.

§ 4
Przyjecie

1. Nabycie czlonkostwa nastepuje w drodze decyzji Zarzadu po zlozeniu pisemnego zgloszenia. Od decyzji tej, w terminie 14 dni od podania do wiadomosci, przysluguje odwolanie do Ogólnego Zgromadzenia Czlonków, którego uchwala jest ostateczna.
Decyzja odmowna nie wymaga podawania powodów.

2. Od nabycia czlonkostwa wykluczone sa nastepujace osoby:
a) osoby pozbawione obywatelskich praw honorowych,
b) osoby dzialajace jako kupcy, jezeli na skutek orzeczenia sadu nie moga w pelni dysponowac swoim majatkiem, tak dlugo az ograniczenie owo nie zostanie uchylone,
c) osoby, które prawomocnym wyrokiem sadu skazane zostaly za pozorne bankructwo, tak dlugo az nie uplynie co najmniej 6 miesiecy od momentu zakonczenia, darowania albo przedawnienia kary i nie zostanie przedstawione zaswiadczenie, ze stosunki zobowiazaniowe wobec wszystkich wierzycieli zostaly uregulowane czy to poprzez zaplate, czy odroczenie zaplaty
d) niewyplacalni kupcy, tak dlugo az Zarzad nie przedstawi zaswiadczenia, ze stosunki zobowiazaniowe wobec wszystkich wierzycieli zostaly uregulowane poprzez zaplate, umorzenie albo odroczenie zaplaty. Jezeli osoba starajaca sie o czlonkostwo w stowarzyszeniu po raz kolejny znalazla sie w trudnej sytuacji platniczej albo oglosila upadlosc, przyjecie albo ponowne przyjecie nie moze nastapic przed uplywem jednego roku od uregulowania sprawy.
e) Osoby, którym moca prawomocnej albo natychmiastowo wykonalnej decyzji sadu honorowego odebrano prawo brania uczestniczenia w gieldzie.

3. Jezeli czlonkostwo zostalo przyznane jakiejs osobie bez znajomosci przyczyn uzasadniajacych wykluczenie, osobe taka nalezy skreslic z listy czlonków jak najszybciej od powziecia o tym wiadomosci przez Zarzad.

§ 5
Prawa i obowiazki czlonków

1. Czlonkowie maja prawo korzystac z urzadzen gieldy, w szczególnosci moga uczestniczyc w spotkaniach gieldowych osobiscie albo poprzez swych reprezentantów.

2. Czlonkowie zobowiazani sa do wspierania wszelkimi silami celów Stowarzyszenia, do popierania dzialan majacych na celu poprawe przejrzystosci rynku, do uiszczania ustanowionych skladek, a ponadto do przestrzegania postanowien ujetych w niniejszym statucie, jak równiez wszystkich innych przepisów i regulacji obowiazujacych w Stowarzyszeniu. Oprócz tego wszyscy czlonkowie prowadzacy ze soba interesy gospodarcze powinni zachowywac i przestrzegac uznane przez branze handlowa zwyczaje.
3. Wysokosc skladki czlonkowskiej zostaje okreslona przez Zarzad po uwzglednieniu wielkosci i znaczenia przedsiebiorstwa czlonka stowarzyszenia. Zarzad okresla raz do roku stawke minimalna. Jezeli biezace przychody nie wystarczaja na pokrycie wydatków, Zarzad moze nalozyc na czlonków obowiazek pokrycia strat w formie doplat.

§ 6
Zakonczenie czlonkostwa

1. Czlonkostwo wygasa

a) poprzez pisemne wypowiedzenie na koniec roku kalendarzowego, z 6 miesiecznym okresem wypowiedzenia,
b) poprzez wykluczenie.

2. Czlonek moze zostac wykluczony ze stowarzyszenia decyzja Zarzadu,
a) jezeli narusza obowiazki czlonkowskie z §5, ust.2 niniejszego Statutu,
b) jezeli zajda okolicznosci uzasadniajace wykluczenie z §4 Statutu
c) jezeli umyslnie dziala wbrew zarzadzeniom lub decyzjom Zarzadu albo Zgromadzenia Czlonków.

3. Przeciwko decyzji Zarzadu o wykluczeniu przysluguje w terminie 14 dni zazalenie do Zgromadzenia Czlonków. Zgromadzenie Czlonków podejmuje decyzje w tej sprawie na swym najblizszym zwyczajnym posiedzeniu. Zazalenie nalezy zlozyc w formie pisemnej w sekretariacie Stowarzyszenia. Zazalenie nie ma skutku zawieszajacego. Decyzja Zgromadzenia Czlonków jest ostateczna. Czlonkom wykluczonym ze stowarzyszenia nie przysluguja roszczenia o zwrot zaplaconych skladek ani roszczenia co do czesci majatku.

IV. Organy Stowarzyszenia

§ 7
Organami Stowrzyszenia sa
1. Zgromadzenie Czlonków
2. Zarzad

I. Zarzad
§ 8

Zarzad kieruje dzialalnoscia Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i postanowieniami Zgromadzenia Czlonków. Praca w Zarzadzie jest nieodplatna. Zarzad wybiera Prezesa Zarzadu, który odpowiedzialny jest za realizacje celów stowarzyszenia zgodnie z przepisami.

§ 9
W sklad Zarzadu wchodzi co najmniej 5, a najwyzej 10 czlonków. Dokladna liczbe czlonków Zarzadu powolanych na okres jednej kadencji okresla Zgromadzenie Czlonków w zwiazku z wyborem Zarzadu. Przy wyborze czlonków zarzadu, w odpowieni sposób uwzglednione zostac powinne rózne dziedziny dzialalnosci reprezentowane przez czlonków.

§ 10
Do Zarzadu moga zostac wybrani wszyscy czlonkowie stowarzyszenia jak równiez ich reprezentanci (jak np. prokurysci albo inni pracownicy na kierowniczym stanowisku). Zaden z czlonków nie moze byc reprezentowany w Zarzadzie przez wiecej niz jedna osobe.

§ 11
1. Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia wybiera Zarzad na swym posiedzeniu, na okres 3 lat. Ponowny wybór calego Zarzadu albo poszczególnych czlonków jest dopuszczalny.

2. W przygotowaniu do wyborów, w terminie najpózniej 4 tygodni przed wyborami, czlonkowie stowarzyszenia zglaszaja pisemnie Prezesowi albo do sekretariatu, nazwiska kandydatów stawajacych do wyborów. Prezes sporzadza nastepnie liste przedstawionych kandydatów.

3. O przyjeciu zgloszen , które naplynely juz po uplynieciu okreslonego w pkt. 2 terminu decyduje Zgromadzenie Czlonków zwykla wiekszoscia glosów w zwiazku z wyborem Zarzadu.

4. Zarzad zostaje wybrany na posiedzeniu Zgromadzenia Czlonków w wyborach pisemnych i tajnych. Kazdy z czlonków stowarzyszenia moze oddac tylko jeden glos. W przypadku, gdy jakas firma reprezentowana jest na posiedzeniu Zgromadzenia Czlonków przez kilka oddzialów albo osób, musza one wczesniej, na drodze wewnetrznych porozumien zadecydowac komu oddadza glos w wyborach. Jezeli w imieniu jednego czlonka stowarzyszenia zostanie w glosowaniu oddanych kilka róznych glosów, sa one wszystkie niewazne.

5. Kazdy z uprawnionych czlonków moze oddac tyle pojedynczych glosów, ilu nowych czlonków Zarzadu nalezy wybrac. Przy czym na jednego kandydata mozna oddac tylko jeden glos. W razie naruszenia tych warunków, wybory sa niewazne.

6. Za wybranych uwaza sie kandydatów, którzy otrzymaja najwiecej glosów. Przy jednakowej ilosci glosów decyduje losowanie.

7. Jezeli którys z kandydatów ustepuje ze swej funkcji w trakcie trwania mandatu, stanowisko jego obejmuje kandydat, który w wyborach otrzymal po nim najwieksza liczbe glosów.

§ 11a
1. Przeprowadzenie wyborów nalezy do komisji wyborczej. Komisja sklada sie z 3 osób, które zostaly wczesniej wybrane zwykla wiekszoscia glosów przez Zgromadzenie Czlonków, przy czym osoby te nie musza same nalezec do Stowarzyszenia.

2. Do zadan komisji wyborczej nalezy podliczenie oddanych glosów i sprawdzenie ich waznosci. Nastepnie komisja podaje wynik wyborów do wiadomosci Zgromadzenia Czlonków.

§ 12
W razie smierci jednego z czlonków Zarzadu w trakcie kadencji albo w razie ustapienia z funkcji z innych powodów, Zarzad moze wybrac na czas trwania tej kadencji osobe zastepujaca. Jezeli liczba czlonków Zarzadu zmniejszyla sie do mniej niz 5 osób, musi zostac zwolane Zgromadzenie Czlonków celem uzupelnienia Zarzadu.

§ 13
Na wniosek przewodniczacego, Prezes Zarzadu wysyla zaproszenie na posiedzenie Zarzadu, wraz z podaniem porzadku dziennego. Posiedzenie Zarzadu musi sie odbyc, jezeli domaga sie tego co najmniej 3 jego czlonków.

§ 14
Uchwaly Zarzadu podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosów obecnych. Zarzad zdolny jest do podejmowania waznych uchwal, jezeli obecnych jest co namniej 3 jego czlonków, z przewodniczacym wlacznie. W razie jednakowej ilosci glosów, decyduje glos przewodniczacego.

§ 15
W celu opracowania szczególnych zadan, Zarzad moze powolywac komisje. Uczestnictwo w pracach komisji nie jest zastrzezone wylacznie dla czlonków Zarzadu.

§ 16
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarzad wybiera sposród swoich czlonków, na okres 3 lat, Przewodniczacego Zarzadu oraz jego pierwszego i drugiego zastepce.

2. Wybrana zostaje ta osoba, która zbierze najwieksza liczbe glosów. W przypadku jednakowej ilosci glosów, decyduje losowanie. Przewodniczacy i jego dwaj zastepcy pozostaja na stanowisku az do nowych wyborów. Ponowny wybór jet dopuszczalny. W razie gdyby przewodniczacy albo jeden z jego zastepców przedwczesnie ustapili z urzedu, na pozostaly okres trwania mandatu nalezy dokonac wyboru osób zastepczych .

§ 17
W rozumieniu § 26 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) za Zarzad uznaje sie Przewodniczacego i jego obu zastepców. Kazda z tych osób samodzielnie uprawniona jest do reprezentowania Stowarzyszenia. Wewnetrzne uregulowanie stanowi, ze zastepca przewodniczacego moze dzialac tylko w przypadku, gdy w danej chwili nie moze tego zrobic przewodniczacy.

2. Zgromadzenie Czlonków

§ 18
1. Przewodniczacy Zarzadu, w razie niemoznosci, jego zastepca, maja obowiazek zwolania raz do roku Zgromadzenia Czlonków. Zgromadzenie Czlonków powinno byc zwolane albo na poczatku albo na koncu roku kalendarzowego. Oprócz tego Zgromadzenie Czlonków moze byc zwolywane tak czesto, jak uzna to za wskazane Zarzad.

2. Do zakresu dzialania Zgromadzenia Czlonków naleza nastepujace zadania:

a) wybór Zarzadu i komisji rachunkowej
b) zatwierdzenie planu budzetowego i sprawozdania finansowego za ubiegly rok
c) udzielenie absolutorium dla Zarzadu
d) podejmowanie decyzji w innych sprawach na wnioski zlozone przez co najmniej jedna trzecia czlonków stowarzyszenia. Wnioski w tych sprawach powinne byc zlozone Zgromadzeniu Czlonków co namniej 14 dni przed posiedzeniem.

3. Zgromadzenie Czlonków zwoluje sie przez pisemne powiadomienie wszystkich czlonków wraz z podaniem porzadku dnia, wyslanych co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzeniem. Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczacego Zarzadu, a w razie jego niedyspozycji, jeden z jego zastepców. Kazdy czlonek posiada jeden glos. Firmy majace kilku wlascicieli oraz spólki posiadajace wiecej niz jednego prezesa lub czlonków zarzadu posiadaja tylko jeden glos. Prawo glosu nie moze zostac przeniesione. Jezeli kilku prezesów albo osób reprezentujacych czlonka gieldy nie potrafi porozumiec sie co do wyboru jednej osoby uprawnionej do glosowania, prawo glosu pozostaje w zawieszeniu.

4. Zgromadzenie Czlonków jest zdolne do podejmowania wiazacych uchwal, jezeli na posiedzeniu obecnych jest co namniej 20% czlonków. Gdyby z braku wymagalnej wiekszosci Zgromadzenie Czlonków nie bylo zdolne do podjecia wiazacych uchwal, nalezy je odwolac. W takim wypadku Zarzad zobowiazany jest w jak najszybszym czasie, z zachowaniem terminu co najmniej 5 tygodni, ponownie wezwac wszystkich czlonków na posiedzenie Zgromadzenia z równoczesnym podaniem porzadku dnia. Zgromadzenie czlonków powstale na takiej drodze jest zdolne do podejmowania wiazacych uchwal bez wzgledu na liczbe reprezentowanych na nim czlonków.

5. Uchwaly Zgromadzenia Czlonków podejmowane sa jawnie przez podniesienie reki, o ile przepisy statutu lub uchwala Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Uchwaly zapadaja zwykla wiekszoscia glosów. Do podjecia uchwaly dotyczacej zmiany statutu wymagana jest wiekszosc 2/3 glosów na Zgromadzeniu Czlonków. Natomiast uchwala dotyczaca rozwiazania Stowarzyszenia zapasc moze wiekszoscia ¾ glosów wszystkich czlonków Stowarzyszenia. W razie jednakowej ilosci glosów, decyduje glos Przewodniczacego Zarzadu.

6. Zgromadzenie Czlonków wraz z Zarzadem wybiera, równiez na okres trzech lat, Komisje rewizyjna, w sklad której wchodzi 2 czlonków i 2 zastepców. Do obowiazków tej komisji nalezy ocena sprawozdan finansowych jakie Zarzad corocznie obowiazany jest przedkladac oraz skladanie Zgromadzeniu Czlonków sprawozdan z wyników tej oceny.

V. Kierownictwo Stowarzyszenia

§ 19
1. Biezaca dzialalnoscia gospodarcza Stowarzyszenia , lacznie z prowadzeniem budzetu i wszelkimi czynnosciami administracyjnymi wynikajacymi z postepowania sadu polubownego kieruje, na zlecenie Zarzadu, Prezes. Jest on odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zadan zgodnie z przepisami, kieruje dzialalnoscia gospodarcza i sprawuje bezposredni nadzór nad zatrudnionymi pracownikami. Jest upowazniony do wystepowania na Zgromadzeniach Czlonków i posiedzeniach Zarzadu jako osoba z glosem doradczym, i odpowiedzialny jest za realizacje podjetych uchwal. Z przebiegu zebran Zgromadzenia Czlonków i posiedzen Zarzadu nalezy sporzadzac protokoly, w których ujete zostaja powziete na nich uchwaly. Protokoly te powinne zostac podpisane przez przewodniczacego Zarzadu lub jednego z jego zastepców oraz przez Prezesa.

2. Sprawozdania finansowe z budzetu musza zostac sprawdzone z koncem roku obrachunkowego przez komisje rewizyjna wybrana przez Zgromadzenie Czlonków (§ 18, ust. 6). Sprawozdanie z tej oceny wraz ze sprawozdaniem z dzialalnosci Prezesa przedlozone zostaje Zgromadzeniu Czlonków do zatwierdzenia i udzielenia absolutorium.

VI. Instytucje gieldowe

§ 20
a) Spotkania gieldowe
Wszyscy czlonkowie uprawnieni sa do udzialu w spotkaniach gieldowych jak równiez do udzialu we wszystkich imprezach o charakterze informacyjnym lub doksztalceniowym. Szczególnie wazne dla dzialalnosci statutowej jest branie udzialu w spotkaniach gieldowych. Kazdy z czlonków ma prawo wprowadzac w prace gieldy nowe zainteresowane osoby, zapraszajac je w charakterze gosci.

b) Grupy interesów
Poprzez prace w specyficznych dla tej branzy, specjalistycznych grupach interesów czlonkowie maja okazje do zasiegania nowych informacji co do aktualnych wymogów na rynku, rozwoju zwyczajów handlowych, moga tez wypracowywac i przedkladac zalecenia lub wnioski do odpowiednich, reprezentujacych wspólne interesy urzedów.
Kazdy z czlonków ma prawo do udzialu w pracach takich grup.

c) Notowania na gieldzie
Zgodnie z zatwierdzonym urzadowo prawu o notowaniach gieldowych, kazdy z czlonków uprawniony jest do udzialu w przeprowadzanym regularnie ustalaniu cen rynkowych na poszczególne produkty.

d) Sad polubowny
Wszyscy czlonkowie Stowarzyszenia uznaja wlasciwosc sadu polubownego utworzonego przy Srodkowoniemieckiej Gieldzie Towarowej. W braku innych uregulowan, w razie sporów wyniklych w zwiazku z prowadzonymi miedzy soba interesami gospodarczymi, czlonkowie zobowiazuja sie poddac sprawy pod rostrzygniecie tego sadu, wylaczajac jednoczesnie normalna droge sadowa.

VII. Postanowienia koncowe

§ 21
O przeznaczeniu majatku pozostalego w razie rozwiazania Stowarzyszenia decyduje Zgromadzenie Czlonków na wniosek Zarzadu.
Istniejace srodki powinne byc przekazane na rzecz instytucji uzytecznosci publicznej lub istytucji dobroczynnych.

§ 22
Tresc niniejszego statutu opiera sie na pierwotnej wersji uchwalonej na ukonstytuowanym Zgromadzeniu Czlonków z dnia 22 listopada 1990r. i które weszlo w zycie dnia 01 grudnia 1990r. pod nazwa "Saksonskia Gielda Towarowa".
Dokonanie zmiany wersji pierwotnej statutu jak równiez zmiana nazwy stowarzyszenia na "Srodkowoniemiecka Gielda Towarowa" nastapila w drodze uchwaly Zgromadzenia Czlonków w dniu 04.12.1995r. i weszla w zycie od dnia 01.01.1996r.

 

 

 

 
 
 
>>> ZUR STARTSEITE